הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.

לא ניתן לגלוש לטופס זה מדפדפן Internet Explorer 9 ומטה

דין וחשבון מילולי לשנת *


מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן

*שדה חובה מסומן בכוכבית
*(עמותה רשומה) מספר שם העמותה תאריך: 26/10/2020
 -  סימוכין: 852055
מייל העמותה
מידע והדרכה

בהתאם לסעיף 37 א לחוק העמותות, תש"ם-1980 מתכבדים בזאת חברי וועד העמותה להגיש לרשם העמותות דין וחשבון בדבר פעילות העמותה כפי שמפורט בתוספת השלישית לחוק האמור:
שימו לב כי הפרטים הממולאים בטופס זה מהווים מידע ציבורי וייתכן ויפורסמו באמצעים שונים בכללם ברשת האינטרנט. משום כך יש להימנע מפרסום פרטים אישיים מחוץ לסעיפים בהם נדרש הדבר מפורשות מחשש לפגיעה בצנעת הפרט.

לידיעתכם בסרגל הכלים קיימים לחצנים לצורך שמירה של הנתונים כדלהלן:
שמור - בכל אחד משלבי מילוי הטופס, ניתן לבצע שמירה של הטופס.
יצוא - בעת סיום מילוי הטופס, רצוי לייצא את הנתונים לצורך שימוש חוזר בעת מילוי עתידי של טופס חדש.
יבוא - ניתן לייבא את הנתונים שיוצאו לטופס חדש.
במידה והנכם רוצים לעשות בעתיד שימוש חוזר בנתונים בטופס, עליכם לבצע ייצוא של הנתונים (ע"י שימוש בפקד הייצוא בסרגל) ושמירתם. בעתיד, ע"י שימוש בפקד יבוא, תוכלו לייבא נתונים אלה לתוך טופס ריק ולעשות בהם שימוש.

חלק א' – דוח מילולי

תחום פעילות
תחום פעילות של העמותה תת תחום פעילות של העמותה
פעולות עיקריות שבוצעו בשנת הדין וחשבון
*הפעולות העיקריות שבוצעו ע"י העמותה לצורך קידום מטרותיה במהלך שנת הדין וחשבון
 
*הסכום שהוצא על ידי העמותה לביצוע הפעולות בהתאם למופיע בדין וחשבון הכספי
 ש"ח
תיאור הפריסה הגיאוגרפית של פעילויות העמותה בשנת הדין וחשבון
פעילות מספר 1
 
*מקום הפעילות
 
*תיאור פעילות
 
*האם נתנו שירותים לעמותה בשנת הדין וחשבון?
כן  לא
יש לפרט מהם השירותים שניתנו לעמותה בשנת הדוח אשר היוו חלק מרכזי בפעילות העמותה, הכוונה היא לספקים מרכזיים
שירות מספר 1
 
*תיאור כללי של השירות / קניות המהוות חלק מרכזי בפעילות העמותה (ללא שם נותן השירות)
 
*היקף כספי שנתי של השירות שניתן / הקניה
 ש"ח
 
*האם היתה בשנת הדין וחשבון העברת כספים ונכסים ללא תמורה,
שאינה מהווה חלק מהפעילות השוטפת בשנת הדין וחשבון ?
כן  לא
שורה מספר 1
 
*תיאור הנכס / כסף שהועבר *השווי הכספי של הנכס
 ש"ח
 
*שם האדם / הגוף אליו עבר הנכס *הקשר בין האדם/גוף אליו עבר הנכס, לעמותה
 
*האם העמותה ביצעה עסקאות במקרקעין בשנת הדין וחשבון?
כן  לא
עסקה מספר 1
 
*סוג העסקה
*תאור הנכס
 
*גוש *חלקה *תת חלקה
 
הצדדים האחרים לעסקה:
צד מספר
 
*הצד לעסקה
 
*פירוט הקשר בינו לבין העמותה
צד מספר
 
*הצד לעסקה
 
*פירוט הקשר בינו לבין העמותה
צד מספר
 
*הצד לעסקה
 
*פירוט הקשר בינו לבין העמותה
צד מספר
 
*הצד לעסקה
 
*פירוט הקשר בינו לבין העמותה
צד מספר
 
*הצד לעסקה
 
*פירוט הקשר בינו לבין העמותה
צד מספר
 
*הצד לעסקה
 
*פירוט הקשר בינו לבין העמותה
צד מספר
 
*הצד לעסקה
 
*פירוט הקשר בינו לבין העמותה
צד מספר
 
*הצד לעסקה
 
*פירוט הקשר בינו לבין העמותה
צד מספר
 
*הצד לעסקה
 
*פירוט הקשר בינו לבין העמותה
צד מספר
 
*הצד לעסקה
 
*פירוט הקשר בינו לבין העמותה
 
*המחיר ששולם \ התקבל במסגרת העסקה
 ש"ח
 
*האם העמותה ביצעה עסקאות שלא במקרקעין עם צדדים קשורים בשנת הדין וחשבון?
כן  לא
"צדדים קשורים" כמפורט בסעיף (9) לתוספת השלישית לחוק העמותות תש"ם – 1980.
עסקה מספר 1
 
*סוג העסקה
 
*סכום העסקה *שם ופרטיו של הצד השני לעסקה
 ש"ח
 
*הקשר בין הצד השני לעסקה לבין העמותה
 
*האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומות מישויות מדיניות זרות ששווין המצטבר עולה על 20,000 ש"ח?
כן  לא
*המחזור הכספי של העמותה לשנת הדין וחשבון
האם היו אירועים חריגים בשנת הדין וחשבון?
כן  לא
לעניין זה "אירועים חריגים" כדוגמת: התפטרות מוסד ממוסדות העמותה, התפטרות מנהל כללי, שינוי משמעותי בקהל היעד שלה או שינוי משמעותי באזור הפעילות שלה, פתיחה בחקירה פלילית כנגד העמותה או מי מנושאי המשרה בה, והגשת כתב האישום כנגד העמותה או כנגד מי מנושאי המשרה בה
אירוע מספר 1
 
תיאור האירוע
 
מועד האירוע
 
האם היה עניין מהותי אחר שאירע בשנת הדין וחשבון?
כן  לא
אירוע מספר 1
 
תיאור האירוע
 
מועד האירוע ההשפעה הכספית בשקלים חדשים
 ש"ח
 
האם קיימים עדכונים נוספים ושינויים בעניינים המפורטים לעיל שאירעו מסוף שנת הדיווח ועד להגשת הדין וחשבון המילולי לאשור האסיפה הכללית? (עדכונים נוספים)
כן  לא
עדכון מספר 1
 
עדכון סעיף
 
בעניין
 
פירוט העדכון
 
האם הייתה בשנת הדין וחשבון דרישה לתיקון ליקויים על ידי גורם מוסמך ?
כן  לא
דרישה לתיקון ליקוי מספר 1
 
שם הרשות המוסמכת
 
מועד האירוע
 
פירוט הליקויים שנדרשו לתיקון
 
דיווח על ביצוע התיקונים (לרבות מועדים)
 
העסקת עובדים ומתנדבים לסוף שנת הדין וחשבון
*האם מועסקים עובדים בעמותה בסוף שנת הדין וחשבון ?
כן  לא
 
*מספר המועסקים בעמותה בשנת הדין וחשבון
*האם מועסקים נושאי משרה בעמותה (מנהל כללי ומי שכפוף לו ישירות) ?
כן  לא
נושא משרה 1
 
תפקיד *מספר שנים בתפקיד ברצף *תאריך מינוי
*אחר
 


*האם מועסקים מתנדבים בעמותה בסוף שנת הדין וחשבון ?
כן  לא
 
*מספר המתנדבים בעמותה בשנת הדין וחשבון
 
פירוט תאגידים קשורים בשנת הדין וחשבון
האם קיימים תאגידים אשר מרבית חברי העמותה או קרוביהם,
הם בעלי מניות או שותפים בהם?
כן  לא
(אם יש אסיפה של נציגים לפי סעיף 24 לחוק, תאגידים אשר מרבית הנציגים הם בעלי מניות או שותפים בהם)
תאגיד מספר 1
 
שם התאגיד
 
מספר תאגיד
 
האם קיימים תאגידים אשר נושאי המשרה בעמותה מכהנים בתאגידים
אלו כנושאי משרה או בתפקיד מקביל לנושא משרה?
כן  לא
תאגיד מספר 1
 
שם התאגיד
 
מספר תאגיד
 
האם קיימים תאגידים בעלי זיקה אחרת לארגון?
כן  לא
תאגיד מספר 1
 
שם התאגיד
 
מספר תאגיד
 
טיב הזיקה בין העמותה לתאגיד
 
תרומות לעמותה
* האם העמותה קיבלה בשנת הדוח תרומות מתורם יחיד בשווי מצטבר של 20,000 ₪ ומעלה ?
כן  לא
האם הוגשה בקשה לחיסיון שמות תורמים לשנת הדוח?
כן  לא
הערה: יש לציין תרומות מעל 20,000 ₪ לשנת הדוח מתורם יחיד. באשר לתורמים שהוגשה לגביהם בקשה לחיסיון בשנת הדוח, יש לציין בטבלה את סכום התרומה בלבד, ללא ציון שם התורם
שם התורם סכום התרומה
מטרת התרומה
השימושים העיקריים שנעשו בתרומות בשנת הדוח
*האם היו לעמותה עלויות גיוס תרומות בשנת הדין וחשבון?
כן  לא
עלות תרומה מספר 1
 
*אופן הגיוס
 
*עלות גיוס התרומה
 
*הסכום שהתקבל
 

חלק ב' – הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה

בעלי תפקידים בעמותה נכון ליום מילוי הטופס, תאריך: 26/10/2020
לידיעתך, על פי חוק יש לדווח על כל חברי הוועד
שים לב, יש חובת מינימום של שני חברי וועד בעמותה
אחזור פרטי בעלי תפקידים בעמותה
חברי הוועד בעמותה
יש לציין את רשימת כל חברי הועד.
חבר וועד 1
ועדת ביקורת/גוף מבקר, מורשי חתימה, רו"ח, מבקר פנים
יש לציין את רשימת כל חברי ועדת הביקורת ולפחות שניים, יש לציין שני מורשי חתימה, ככל שיש לעמותה רו"ח יש לציין את פרטיו, ככל שמחזור העמותה בשנת הדוח עלה על 10 מיליון ₪ יש למנות לעמותה מבקר פנימי באסיפת ועד ולציין את פרטיו כאן.
בעל תפקיד 1
יש לציין את רשימת כל חברי ועדת הביקורת ולפחות שניים, יש לציין שני מורשי חתימה, ככל שיש לעמותה רו"ח יש לציין את פרטיו, ככל שמחזור העמותה בשנת הדוח עלה על 10 מיליון ₪ יש למנות לעמותה מבקר פנימי באסיפת ועד ולציין את פרטיו כאן.
חתימות חברי וועד העמותה
אנו החתומים מטה, שני חברי ועד העמותה, מאשרים בזאת את פרטיו של הדין וחשבון המילולי לשנת  המפורט לעיל.
האסיפה כללית מיום * אישרה את הסעיפים של הדוח המילולי.
בנוסף, מצורפת הודעה באשר לבעלי התפקידים בעמותה כפי שהם נכון ליום מילוי טופס זה (חלק ב' של הדוח המילולי)

חתימת חבר וועד 1
חתימת חבר וועד 2

ניתן להדפיס את הטופס רק פעם אחת לא כטיוטה

כדי שהמידע שמלאת בטופס יקלט אצל רשם העמותות
יש לחתום על המסמך בהתאם לחוק, ולשלוח אותו בדואר לרשם העמותות.
עם קבלת המסמך החתום כדין במשרדי הרשם, ניתן יהיה לקלוט את המידע המקוון

אם ברצונך לקבל את המסמך לכתובת מייל, אנא מלא כתובת דואר אלקטרוני

מילוי משוב
מה דעתך על תהליך מילוי הטופס?

טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתיחס לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות